Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Klauzule informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was. Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Rafałem Masny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Biblioteka Miejska w Susz adres Piastowska 5c 14-240 Susz tel. 552786287 e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

1.      Czytelnicy:

 

Cel przetwarzania

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie Państwu korzystania z naszych zasobów bibliotecznych.

 

Podstawa przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez Państwa przy zapisywaniu się do Biblioteki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi, takie jak: windykacja czy serwis oprogramowania bibliotecznego.

 

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Ponadto, macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

2.      Uczestników wydarzeń (szkoleń, warsztatów, konkursów, spotkań autorskich)

 

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w szkoleniach, konkursach, warsztatach lub spotkaniach autorskich.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez świadome uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak czasami konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody oraz przez 30 dni po jej cofnięciu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

3.      Klauzula informacyjna dla osób, załatwiającej sprawę u administratora

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem i załatwienie sprawy.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawa, na których opiera swą działalność administrator. Podanie danych wynikających z tych przepisów prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane adekwatnie do kategorii archiwizacyjnej, do której zakwalifikowana została sprawa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

4.      Klauzula informacyjna dla Wykonawcy (osoby fizycznej)

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

5.      Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w zamówieniu publicznym

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z następującymi przepisami prawa: ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podanie danych wynikających z ww. przepisów prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisania umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

6.      Klauzula informacyjna dla wnioskodawców o dostęp do Informacji Publicznej

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie informacji publicznej.

 Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit c) RODO, w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez rok od dnia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

7.      Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Inspektorem ochrony danych

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem ochrony danych.

 Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit a) RODO, czyli Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne celu nawiązania kontaktu z Inspektorem ochrony danych.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania się zgody w celu kontaktu z IOD oraz przez 1 rok licząc od dnia odwołania zgody, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

 

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

8.      Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Administratorem (newsletter)

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z Administratorem, informowanie o wydarzeniach przez niego organizowanych oraz korzystanie z newslettera.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz świadome przekazanie danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody.

 Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

 Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

9.      Klauzula informacyjna dla osób, których dane zbieramy za pośrednictwem mediów społecznościowych

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest gromadzenie i ujawnianie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zwiększanie oglądalności i popularności strony firmowej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta oraz Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875 w sekcji: Retencja danych, dezaktywacja i usunięcie konta.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).