STATUT
Biblioteki Miejskiej w Suszu

Rozdział I
Przepisy ogólne


§ 1

Biblioteka Miejska w Suszu, zw. dalej "Biblioteką" działa na podstawie:


1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 poz. 642 ze zm. ),
2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności  
    kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze zm.),
3. niniejszego statutu.

Rozdział II
Nazwa, siedziba i teren działalności Biblioteki


§ 2

1. Biblioteka nosi nazwę  Biblioteka Miejska w Suszu.
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Susz.

 

§ 3

 

1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury  
    prowadzonego przez Organizatora.

§ 4

 

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Susz, Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu, ul Piastowska 5 c.
2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Susz. Biblioteka może prowadzić działalność           
    na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 5

 

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z napisem „Biblioteka Miejska w Suszu, 14-240 Susz,

ul. Piastowska 5 c, oraz do identyfikacji zbiorów biblioteka główna i filie używają pieczęci okrągłej z nazwą placówki.

 

 

 

Rozdział III
Cele i zadania Biblioteki


§ 6

Celem Biblioteki rozwijanie i zaspokajanie potrzeb  czytelniczych społeczeństwa oraz  upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§ 7

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:


1) zakup, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
    w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów czytelnikom, poprzez ich wypożyczanie oraz prowadzenie
     wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) prowadzenie działalności informacyjnej oraz informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja książek, czytelnictwa i innych dziedzin kultury i sztuki,
5) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,  
    organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych

i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa,
6) podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki.

2. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych,

kulturalnych, promocyjnych oraz integracyjnych w miarę posiadanych środków finansowych.


Rozdział IV


Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 8

 

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, przedstawia Organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.

Dyrektor ustala roczny program działalności Biblioteki, który obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

Dyrektora  powołuje i odwołuje Organizator w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki Miejskiej.

Zasady wynagradzania Dyrektora ustala Burmistrz Susza.

 

§ 9

 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej. W razie potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów, w tym pracownicy administracji i obsługi.

§ 10

 

W skład Biblioteki wchodzą:

Biblioteka Miejska w Suszu przy ul. Piastowskiej 5 c,

Filia Biblioteczna w Redakach,

Filia Biblioteczna w Bałoszycach.

§11

 

Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kluby, stowarzyszenia, fundacje, tworzone na podstawie odrębnych przepisów


Rozdział V
Nadzór nad działalnością Biblioteki
§ 12

 

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania biblioteki sprawuje Burmistrz Susza.

 

§ 13

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna     w Olsztynie.

 

Rozdział VI
Źródła finansowania działalności Biblioteki


§ 14

 

1. Biblioteka  prowadzi  samodzielną  gospodarkę finansową w ramach  posiadanych  środków
    na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
    kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony               
    przez  dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską w uchwale
    budżetowej.

 

§ 15

1. Biblioteka otrzymuje środki finansowe w formie dotacji:
   1)  podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowania 
       zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
   2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji,
   3) celowej na realizację zadań i programów.


2. Oprócz dotacji o której mowa w ust. 1 Biblioteka może mieć przychody z prowadzonej   
    działalności:
   1) sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) przychody z najmu i dzierżawy po uzyskaniu zgody Burmistrza,
   3) dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa,
   4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
   5) innych źródeł.
3. Przychody z prowadzonej działalności przeznaczone są na działalność statutową biblioteki.
4. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych  
    w odrębnych przepisach.
5. Wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala Rada Miejska.
6. Dyrektor Biblioteki zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego  
    i przedstawia je Burmistrzowi Susza do zatwierdzenia.

7. Biblioteka może pobierać opłaty za:

usługi informacyjne (w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki      z baz danych), bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

wypożyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych,

w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.


Rozdział VII
Zasady dokonywania zmian statutu
§ 16

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Biblioteki Miejskiej w Suszu pdf 134.39 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14 kwiecień 2021 08:47 Administrator