Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Suszu ogłasza nabór wniosków na stanowisko pracy: Główny Księgowy.

 

Oferta pracy

Stanowisko

Główny Księgowy

W Bibliotece Miejskiej w Suszu

Ul. Piastowska 5c, 14-240 Susz

 

 • Wymiar etatu – niepełny etat (1/4 etatu)
 • Wymagania niezbędne: ( wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

Głównym księgowym może być osoba, która

 • Posiada obywatelstwo polskie;
 • Ma pełną zdolność czynność prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów luz za przestępstwa skarbowe;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
 • Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Wymagania dodatkowe
 • Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego
 • Znajomość przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych , kodeksu pracy, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń oraz innych przepisów prawnych  dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 • Znajomość programów finansowo – księgowych
 • Znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność
 • Zakres wykonywanych zadań:
 • Prowadzenie rachunkowości Biblioteki Miejskiej w Suszu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku biblioteki;
 • Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości , zakładowego planu kont, polityki rachunkowości , obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 • Kompletowanie dokumentów finansowo- księgowych
 • Dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
 • Naliczania wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania.;
 • Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych , prowadzenie spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Gminy;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych , wyposażenia , sprzętu, księgozbioru;
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska
 • Informacja o warunkach pracy:
 • Norma dobowa czasu pracy wynosi co najmniej 2 godziny;
 • Norma tygodniowa czasu pracy wynosi co najmniej 10 godzin;
 • Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 28-go każdego miesiąca;
 • Możliwe rozpoczęcie pracy już od początku sierpnia 2020

 

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 • List motywacyjny
 • Życiorys zawodowy- cv
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik do oferty)
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku( zaświadczenie wydane przez lekarza);
 • Podpisane oświadczenie o treści – „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do  procesu rekrutacyjnego  - zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ).
 • Informacje dodatkowe

 

1. Informacji dotyczących oferty pracy na stanowisko głównego księgowego udziela: Dyrektor Biblioteki Miejskie w Suszu Agata Kirzanowska , tel. 552786287

 

 • Wrzutnia
 • Szukasz książki?

ul. Piastowska 5c
14-240 Susz

tel. +48 2786 287

e-mail: bibsusz@wbp.olsztyn.pl

Katalogi on-line

Więcej: